Bos bij de Vreekolk

Aan de weg van Steenderen naar Doesburg, J.F. Oltmanstraat, ligt vlak voor de beek een bos aan de rechterhand. Dit bos is aangelegd in het kader van de ruilverkaveling. Het is ontstaan rond de kolk van boerderij De Vree, gelegen aan de overzijde van de Oltmanstraat. Het bos wordt daarom het bos bij de Vreekolk genoemd. Het is eigendom van Staatsbosbeheer.

Situatie 1905

Situatie 2005

Het bos is ongeveer 25 jaar oud. Het is aangeplant ter compensatie van alle landschapselementen die met de uitvoering van de ruilverkaveling zijn verdwenen. In de jaren zeventig werd bij nieuwe aanleg van bos de bomen kort op elkaar geplant om snel een dicht bos te krijgen. Doel was het verkrijgen van een hakhoutbos, 75% van de bomen zou dan na 10 jaar gekapt kunnen worden en opnieuw uitlopen. Na het aanplanten van het bos is er echter niets meer aan onderhoud uitgevoerd. Nu 25 jaar later, zijn de bomen hoog opgegroeid. Doordat ze kort op elkaar staan zijn ze aan de onderkant erg kaal, zodat je dwars door het bos kijkt. Het beheer van het bos zou moeten bestaan uit het omvormen van de elzen tot hakhout en de aanwezige essen in rij te stellen zodat deze kunnen uitgroeien tot grote bomen. De elzen zullen daarvoor tot ongeveer 1 meter boven de grond worden gezaagd en kunnen dan opnieuw uitlopen en laag blijven en veel takken krijgen. De essen steken daar dan bovenuit.

Er is een groot, zeer nat weiland in het midden van het bos aanwezig. Dit grasland bevat een waardevolle zeggevegetatie. Jaarlijks maaien en afvoeren is een beheersmaatregel om dit in stand te houden. Gelukkig wordt dit wel regelmatig door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Het grasland wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel afgevoerd. Het grasland is zodanig nat dat het wordt gemaaid met een kleine tractor en met een rupsvoertuig wordt het maaisel vervolgens naar een bereikbare plek gebracht. Vanaf hier wordt het maaisel met vrachtwagens opgehaald en afgevoerd. Dit beheer geeft verschraling en een open vegetatie zodat er zich allerlei zeldzame soorten kunnen handhaven of vestigen.

Dit onderhoud is echter zeer kostbaar! Daarnaast heeft Staatsbosbeheer geen budget en mankracht om meer werkzaamheden uit te voeren. Daardoor is door Staatbosbeheer weinig tot geen onderhoud verricht aan het bosgedeelte van het gebied. Als vereniging zijn wij zeer geïnteresseerd in het bos, aangezien het mooi gelegen is ten opzichte van het dorp Steenderen. Het Steenders Landschap heeft met Staatsbosbeheer daarom afspraken gemaakt over het uitvoeren van werkzaamheden in het bos. De vereniging heeft hierdoor een belangrijke stem bij het bepalen van de werkzaamheden die er plaats zullen vinden. Daarnaast krijgt de vereniging een kleine vergoeding voor de werkzaamheden.

Reden genoeg voor HSL om met de vrijwilligers de komende jaren werkdagen in het bos te besteden. Door als vereniging inspraak te houden in de werkzaamheden die gedaan worden, kunnen de natuur- en landschapswaarden van het gebied in sterke mate worden verbeterd. Door de inspanningen van de vrijwilligers van Het Steenders Landschap kan de komende jaren steeds meer genoten worden van een prachtig bos aan de rand van de bebouwde kom van Steenderen!

Door de vrijwilligers van Het Steenders Landschap zijn op de volgende werkdagen activiteiten verricht in het bos bij de Vreekolk:

 

Werkmiddag "Je school kan de boom in" 3 maart 2006

 

Werkdag 10 december 2005

 

Werkdag 4 november 2006

 

Werkdag 3 november 2007

 

Werkdag 8 maart 2008

 

Werkdag 1 november 2008

Werkmiddag 3 maart 2006

Op 3 maart 2006 is met de schoolkinderen uit groep 8 van de basisscholen uit Steenderen een middag gewerkt in het bos van de Vreekolk.

Foto's werkdag 3 maart 2006

Klik op de foto voor een vergroting!!

Werkdag 10 december 2005

Op 10 december 2005 waren 22 vrijwilligers aanwezig op de tweede werkdag van het seizoen. In tegenstelling tot de aankondiging in de uitnodiging, was het programma voor de werkdag omgezet. Op de oorspronkelijke locatie voor de werkdag werd namelijk op hetzelfde moment een jacht georganiseerd. Een geschikte dag om dus voor het eerst aan het werk te gaan in het bos bij de Vreekolk!

Het was een wat mistroostige dag met mist en een lage temperatuur. Dit mocht de pret echter niet drukken, er was werk voldoende voor iedereen! Deze werkdag is besteed aan het dunnen van een gedeelte van het bos. Hierbij zijn prominente bomen blijven staan, deze hebben meer 'lucht' gekregen doordat andere jonge bomen rondom zijn gedund. Met gebruikmaking van onze kettingzagen werden de te verwijderen boompjes snel omgezaagd en in handzame stukken gemaakt. Vervolgens werden de stammen die geschikt waren voor de open haard uit het bos gehaald, deze zijn door een aantal van de vrijwilligers mee naar huis genomen.

Ook met minder zwaar gereedschap werden werkzaamheden uitgevoerd. Takken aan stammen werden met snoeischaar en bijlen verwijderd, een enkele bomen werd met handkracht gekapd of gezaagd.

Ter afsluiting was er soep en kon onze voorzitter een ieder bedanken voor weer een succesvolle werkdag van Het Steenders Landschap!

Foto's werkdag 10 december 2005

   
 

Klik op een afbeelding voor de volledige foto

Werkdag 4 november 2006

Voor een verslag van de werkdag klik hier >>>

Werkdag 3 november 2007

Voor een verslag van de werkdag klik hier >>>

Werkdag 1 november 2008

Voor een verslag van de werkdag klik hier >>>